Nasza polityka prywatności


CIASTECZKA I RODO


POLITYKA COOKIES


Ta strona www zwana dalej Serwisem, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Użytkownik wchodząc na tą stronę może:

 • zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować przesyłania ciasteczek, mogą nastąpić ograniczenia niektórych funkcji strony. Instrukcję blokowania ciasteczek w używanej przeglądarce, można znaleźć w jej funkcji Pomocy, oraz w różnych poradnikach na stronach internetowych,
 • nie zaakceptować przesyłania ciasteczek i zaprzestać korzystania z tej strony,
 • korzystać z tej strony, akceptując przesyłanie ciasteczek.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest operator Serwisu:

Ośrodek Techniki Medycznej “OTEMED”s.c., ul. Bohaterów Getta 17A, 37-700 Przemyśl

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Ze względu na funkcje stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w plikach Pomocy oraz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


KLAUZULA INFORMACYJNA WG RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO (GDPR) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana (zwanych dalej Klientem) danych osobowych jest Ośrodek Techniki Medycznej “OTEMED” s.c. z siedzibą pod adresem: ul. Bohaterów Getta 17A, 37-700 Przemyśl; tel. 16 678 66 89, adres e-mail: otemed@otemed.pl.

2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach:

 • konieczności realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy, na wniosek osoby, której dane dotyczą, tj. sprzedaży towarów i usług, fakturowania, uprawnień konsumenckich,
 • świadczenia usług medycznych związanych z procesem diagnozy i protezowania słuchu, spełnienia standardów obsługi osób z uszkodzeniem słuchu – na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • konieczności zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (wymaganych przez instytucje kontrolne; księgowania; zapewnienia obsługi serwisowej i gwarancyjnej; obsługi sprzedaży ratalnej; rozliczeń finansowych),
 • niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych albo strony trzeciej,a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. W zależności od wykonywanej usługi z której Klient korzysta, przetwarzane mogą być następujące konieczne dane osobowe:

 • teleadresowe: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu,
 • data urodzenia, Pesel,
 • związane z protezowaniem słuchu: zdrowotne, anatomiczne, preferencyjne i profilowe, możliwości manualne, dotyczące trybu życia, wyciski ucha, dokumentacja medyczna,
 • związane z pozyskiwaniem dodatkowego finansowania zakupów: o orzeczeniach niepełnosprawności, o dokumencie tożsamości, o zatrudnieniu i źródłach dochodów, o wysokości dochodów własnych i członków wspólnego gospodarstwa domowego, o wysokości kosztów utrzymania i spłacanych kredytach.

4. Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:

– firma obsługująca rozliczenia księgowe administratora,

– organa skarbowe,

– płatnik świadczeń zdrowotnych,

– jednostki realizujące zadania PFRON, fundacje, zakłady pracy, sponsorzy finansujący zakup,

– realizator obsługi bankowej i sprzedaży ratalnej,

– jednostki pośredniczące w realizacji przesyłek adresowych,

– jednostki kontrolne z mocy prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Klient posiada prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania lub usunięcia przetwarzanych danych (wyjątkiem jest przetwarzanie danych wymaganych przez przepisy prawa),
 • ograniczenia zakresu przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych pomiędzy administratorami danych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest w zależności od rodzaju usługi wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).


Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"