Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych

Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych

15 września 2016
nfz2.webp

Informacje ogólne

W rozporządzeniu określono: rodzaj wyrobów medycznych, osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw (pozycje 84-87 nie są objęte refundacją na naprawy).

Zwrócić należy uwagę na inną wysokość dofinansowania oraz okres użytkowania dla dorosłych, inną dla dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia, oraz na fakt że w przypadku dorosłych zawsze będzie dopłata (udział własny), a u dzieci tylko w przypadku, gdy cena przewyższy limit.

 

Wyroby medyczne Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych Kryteria przyznawania Okres użytkowania
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu,

albo dwa aparaty słuchowe
na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu

2000 zł

za sztukę

0 niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów 
do ukończenia 26 roku życia
raz na 3 lata
1000 zł

za sztukę

30% niepełnosprawność słuchowa2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość40 dB) dla pacjentów powyżej 26 roku życia raz na 5 lat
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu,

albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu;

z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe

1800 zł

za sztukę

0 niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów
do ukończenia
26 roku życia
raz na 3 lata
1800 zł

za sztukę

30% niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość40 dB) dla pacjentów powyżej26 roku życia raz na 5 lat
Wkładka uszna wykonana indywidualnie 60 zł

za sztukę

0 pacjenci do ukończenia 26 roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe,
które dodatkowo wymagają
używania wkładki usznej
każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
50 zł

za sztukę

0 pacjenci powyżej 26 roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe,
które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej
raz na 5 lat
Systemy wspomagające słyszenie 5 500,00 zł 50% wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów
do ukończenia 26 roku życia
raz na 5 lat

 

Refundacja NFZ

 

Warunkiem otrzymania refundacji NFZ, jest otrzymanie i potwierdzenie przez NFZ zlecenia na  aparaty słuchowe, wkładki uszne lub system FM. Zlecenie może wystawić lekarz specjalista  – laryngolog, audiolog lub otolaryngolog posiadający umowę z NFZ.

Po zgłoszeniu się ze zleceniem w gabinecie protetyki słuchu, wykonane zostaną badania i ustalenia związane z doborem aparatu słuchowego wg potrzeb audiologicznych,  warunków anatomicznych, własnych preferencji i możliwości finansowych.

 

Refundacja PFRON

 

Aby otrzymać dodatkową refundację ze środków PFRON należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z poniższymi dokumentami:

1. Oświadczenie o dochodach przypadających na członka wspólnego gospodarstwa domowego, dochód obliczany jest na podstawie sumy:

     a) dochodów wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego z tytułu działalności gospodarczej, zatrudnienia, emerytur, rent

     b) dochodu z gospodarstwa rolnego (jeśli wchodzi w skład wspólnego gospodarstwa domowego).

Średnia z dochodów nie może przekroczyć limitu, który wyliczany jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale (wskaźniki GUS, czyli limit jest obliczany co 3 m-ce – dla osoby samotnej jest to 0,65 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a dla pozostałych 0,5 tej kwoty)

2. Kopia orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydanego przed 1 stycznia 1998 r., lub od 1 stycznia 1998 r. wyłącznie orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności albo orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

3. Kopia zarejestrowanego zlecenia NFZ,

4. Dokument potwierdzający nabycie wyrobu medycznego (faktura sprzedaży), lub inny dokument zawierający wymagane dane (oferta).

Copyright by OTEMED 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ośrodek Techniki Medycznej "OTEMED"